REGULAMIN PLACÓWKI

REGULAMIN PENSJONARIUSZY PLACÓWKI CAŁODOBOWEJ OPIEKI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, PRZEWLEKLE CHORYCH I W PODESZŁYM WIEKU PROWADZONEJ PRZEZ NOVAMED ELZBIETA TOMCZYK POD NAZWĄ PENSJONAT JESTEM

I. INFORMACJE WSTĘPNE

1. Dom opieki Jestem w Grobli jest placówką całodobowej opieki dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych i w podeszłym wieku.

2. Uczestnik pobytu przybywający do Placówki w Grobli, zwanego dalej Placówką, winien posiadać ze sobą wydane przez uprawnione instytucje skierowanie imienne (nie dotyczy uczestników pełnopłatnych) wraz z obowiązującą dokumentacją medyczną, aktualny dowód ubezpieczenia zdrowotnego, dowód tożsamości oraz stale przyjmowane leki.

3. Uczestnik pobytu uzgadnia termin pobytu w Placówce dokonując uprzednio rezerwacji.

4. Bezpośrednio po przybyciu do Placówki Uczestnik pobytu w pierwszej kolejności zgłasza się do recepcji celem dopełnienia formalności związanych z podpisaniem umowy oraz uiszczeniem stosownych opłat. Tam Uczestnik pobytu otrzyma przydział pokoju oraz niezbędne informacje dotyczące dalszego postępowania.

5. Uczestnik pobytu winien przybyć do Placówki w dniu zgodnym z ustaloną wcześniej rezerwacją. Pokój do dyspozycji Uczestnik pobytu jest od pierwszego dnia rezerwacji od godz. 8:00 rano do ostatniego dnia rezerwacji do godz. 20:00. Przyjazd w przeddzień rozpoczynającego się pobytu wymaga uzgodnienia z Administratorem Placówki i jest dodatkowo płatny.

6. Uczestnik pobytu zapewnia sobie: lekarstwa, kosmetyki lecznicze, odzież, pampersy.

II. OPIS USŁUG

1. W ramach pobytu każdemu Pensjonariuszowi pobytu Placówka zapewnia zakwaterowanie, wyżywienie, opiekę pielęgniarską, konsultacje lekarskie / lek.ogólnego, geriatry / zabiegi rehabilitacyjne zlecone przez lekarzy (wszystkie w cenie pobytu).

2. Pory posiłków są następujące: a) śniadanie: 8.00; b) drugie śniadanie: 11.00; c) obiad: 13.00; d) kolacja: 18.00.

3. Placówka zapewnia wyżywienie i zabrania się wnoszenia na teren obiektu art.spożywczych innego pochodzenia.

4. Placówka nie bierze odpowiedzialności za żywność przyniesioną przez osoby odwiedzające.

5. Przed przystąpieniem do wykonywania zabiegów rehabilitacyjnych Pensjonariusz pobytu przechodzi wstępne badania lekarskie.

6. Badania lekarskie odbywają się według następującego harmonogramu: a) lekarz internista – wg harmonogramu pracy lekarza internisty b) lekarz geriatra – wg harmonorgamu

7. Według życzenia uczestnika pobytu wartościowe rzeczy można oddać do depozytu na czas trwania pobytu. Administrator Placówki prowadzi książkę depozytową, w której określa przedmiot oddany do depozytu i osobę oddającą przedmioty do depozytu. Jedyny komplet kluczy do depozytu pozostaje w dyspozycji Administratora Placówki. Placówka nie ponosi odpowiedzialności za zaginione przedmioty wartościowe oraz pieniądze nie złożone do depozytu Placówki.

8. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Uczestnika pobytu będą odesłane na jego koszt i ryzyko na wskazany adres. Jeżeli będzie to napotykało trudne do przezwyciężenia trudności, Placówka może zastosować procedurę przewidzianą w art. 183 § 2 kodeksu cywilnego.

9. Osobom postronnym nie udziela się żadnych informacji o danych osobowych Uczestników pobytu.

10. Wykupiony pobyt w Placówce nie stanowi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków przebywających w nim osób oraz kradzieży i zniszczenia mienia należącego do gości. Placówka nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub zniszczenie mienia (pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności lub innych przedmiotów, w tym również posiadających wartość naukową lub artystyczną) niepozostawionego w depozycie oraz za wypadki losowe. Zaleca się aby Uczestnicy pobytów ubezpieczyli się we własnym zakresie od NW.

11. Placówka nie odpowiada za niedogodności spowodowane z przyczyn od niej niezależnych, np. pogodowych, przerw w dostawie prądu, wody, programów TV itp.

III. OPŁATY

1. Uczestnik pobytu płaci za pobyt w Placówce wg umowy zawartej na czas pobytu z rodziną lub pensjonariuszem, na konto lub gotówką, z góry na miesiąc do 10 dnia miesiąca lub wg warunków uzgodnionych indywidualnie z Administracją Novamed Elżbieta Tomczyk Nr konta WG FAKTURY

2. Koszty transportu lub transportu sanitarnego w razie takiej potrzeby pokrywa Uczestnik pobytu.

3. Dodatkowo płatne są:-konsultacja psychiatryczna wg cennika lekarza psychiatry

IV. PRZEPISY PORZĄDKOWE

1. Uczestników pobytów obowiązuje bezwzględnie nakaz przestrzegania zasad bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej i BHP.

2. W czasie dnia Uczestnik pobytu winien zachować się tak, aby nie zakłócać innym spokoju i wypoczynku. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00 do 06:00.

3. W czasie przebywania pensjonariusza w pokoju a w szczególności w porze nocnej nie należy zamykać drzwi na klucz ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe oraz ewentualną pomoc medyczną. Na czas nieobecności w pokoju należy zamykać okna oraz drzwi na klucz.

4. Zakazuje się: a) włączania w pokojach kuchenek, grzałek, grzejników, żelazek i czajników elektrycznych; b) wynoszenia z jadalni naczyń i nakryć stołowych oraz posiłków do pokoi bez uzgodnienia z administracją; c) spożywania alkoholu, używania wszelkiego rodzaju używek, palenia tytoniu na terenie całego Ośrodka, także na balkonach (palić można jedynie w wyznaczonych miejscach); d) opuszczania Placówki w godzinach ciszy nocnej; e) przywożenia i przetrzymywania zwierząt domowych; f) hałaśliwego i gorszącego zachowania, które może zakłócać spokojny przebieg pobytu innych osób.

5. Uczestnik pobytu zobowiązany jest do przestrzegania czystości i porządku w całym budynku Placówki oraz na terenie otaczającym obiekt. Wszelkie odpady i zanieczyszczenia należy umieszczać w miejscach do tego wyznaczonych.

6. Zabrania się samowolnego opuszczania Placówki, wyjście poza teren Placówki winno być zawsze zgłoszone w recepcji.

7. W wyjątkowych sytuacjach jeśli samodzielne wyjście poza teren Placówki zagrażałoby życiu lub zdrowiu pensjonariusza, opuszczenie Placówki może nastąpić z opieką rodziny lub wyznaczonego pracownika Placówki.

8. Przyjmowanie odwiedzających może się odbywać w godzinach od 9 do 18 . Osoby odwiedzające Uczestnika pobytu zobowiązane są do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.

9. Wjazd i parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach do tego celu wyznaczonych. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony, zamykany. Właściciel Ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.

V. PRZEPISY KOŃCOWE

1. Regulamin podaje się do wiadomości w drodze indywidualnego zapoznania się a także udostępnienia w wyznaczonym miejscu na terenie Placówki.

2. Uczestnik pobytu ma prawo złożyć swoje uwagi i skargi Administratorowi Placówki Pani Elżbiecie Tomczyk.